Algemene Voorwaarden Spiegel-Express

Inleiding:

Spiegel-Express, gevestigd te Woerden en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 76 21 34 47

Artikel 1. Definities:
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Spiegel-Express die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
1.2 Opdrachtgever: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon en/of één ander nader genoemd persoon, optredend als contactpersoon of zaakwaarnemer die met Spiegel-Express een overeenkomst sluit tot levering van diensten; 

1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder creatieve trajecten, coaching, dan wel van ondersteunende en begeleidende aard, dan wel advisering, voorlichting alles in de ruimste zin des woord, bij de opdrachtgever thuis en/of op locatie, gebruikte spelmaterialen, creatieve kunsten ontwikkeld en bedacht door opdrachtnemer, die op grond van een overeenkomst worden verleend;

1.4 Client: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies-, coachings-, creatief-, of trainingstraject, alles in de ruimste zin des woord

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
2.4 Indien client zich middels het inschrijfformulier, de overeenkomst, contactformulier, email of telefonisch inschrijft voor bepaalde dienst(en) van Spiegel-Express, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt dit beschouwd als een definitieve overeenkomst tussen Spiegel-Express en client.

Artikel 3. Aflevering/verrichten van de diensten:
3.1 Het verrichten van de diensten zal plaatsvinden op de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen plaats;
3.2 Het verrichten van de diensten vindt zoveel mogelijk plaats op de tussen partijen overeen-gekomen tijdstippen;
3.3 Indien werkzaamheden worden verricht door derden dan zal deze zich middels een geldig legitimatiebewijs identificeren op verzoek van opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes:

4.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;  

4.2 de prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven; 

4.3 offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 5. Overeenkomst:
5.1 Op alle gebieden en op de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing tenzij door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
5.2 De overeenkomst komt tot stand zodra het door opdrachtnemer verstrekte opdracht formulier en/of overeenkomst ondertekend door opdrachtgever aan opdrachtnemer overhandigd is en de uitvoering van de opdracht mondeling of schriftelijk door opdrachtnemer wordt bevestigd;

5.3  Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanning-verplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichting-en zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden;

5.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdracht-gever geschieden.

Artikel 6. Duur en opzegging van de overeenkomst:
6.1 Indien er geen sprake is van een eenmalige dienst of levering, of van een overeenkomst met een onbepaald termijn wordt de overeenkomst aan-gegaan voor een tussen partijen overeengekomen termijn;
6.2 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen, door schriftelijke opzegging, onder opgaaf van redenen, met inachtneming van een  opzegtermijn van ten minste 7 dagen.

Artikel 7. Betalingen:
7.1 Opdrachtnemer brengt de verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening;
7.2 De betalingen dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum;

7.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
7.4 Opdrachtnemer zal vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is een rente in rekening kunnen brengen waarvan het percentage gelijk is aan dat van de geldende wettelijke rente;
7.5 Opdrachtnemer heeft het recht de voor invordering van het verschuldigde bedrag te maken kosten, gerechtelijk of buitengerechtelijk ten laste van de opdrachtgever te brengen.

Artikel 8. Opschorten:
8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van haar diensten op te schorten totdat alle facturen zijn voldaan, dan wel totdat voor voldoening van de facturen door opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 9. Prijzen:
9.1 Prijzen worden vermeld in Euro ’s inclusief belastingen en heffingen alleen daar waar deze van toepassing zijn;
9.2 De prijzen worden vermeld per uur, maand of per eenheid. Eventuele reiskosten worden apart vermeld;
9.3 Indien opdrachtnemer de prijzen wijzigt, zal dit minimaal 7, dagen van tevoren aan de cliënt worden vermeld.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
10.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis en gebruikte spelmaterialen ontwikkeld en bedacht door opdrachtnemer voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Geschillenbeslechting:

11.1 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
11.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kanton-rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoeg-de rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
12.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3 In afwijking van hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
12.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
12.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annulering/beëindiging van de overeenkomst:

13.1 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, creatief traject begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen client te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
13.2 De opdrachtgever voor een cursus, training, creatief traject, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
13.3 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, creatief traject, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, creatief traject, begeleidings- of coachingstraject te voldoen;
13.4 Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, creatief traject, begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;
13.5 Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, creatief traject, begeleiding- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
13.6 Een individueel creatief traject, begeleidings- of coach gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige uurtarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen client niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
13.7 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Privacywetgeving:
14.1 Opdrachtnemer handelt conform de huidig geldende privacywetgeving;
14.2 De opdrachtgever kan inzicht krijgen in de gegevens die opdrachtnemer over de dienstverlening aan de opdrachtgever bijhoudt en heeft recht op een afschrift van deze gegevens. Opdrachtgever en client zijn op de hoogte van de apart opgestelde privacyverklaring.

Artikel 15. Persoonsgegevens:

15.1 Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor

haar eigen activiteiten. Opdrachtgever en client zijn op de hoogte van de privacyverklaring die voldoet aan de AVG eisen.

Artikel 16. Geheimhouding:

16.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
16.2 Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming

van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 17. Slotbepalingen:
17.1 Wijzigingen in de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen;
17.2 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing;
17.3 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

Spiegel-Express.nl · Esdoornlaan 49 · 3442 HB Woerden · M 06-51 40 99 00      · bart@spiegel-express.nl · www.spiegel-express.nl · 

BTW nr. NL 003.059.390.B80 · K.v.K. Utrecht nr. 76 21 13 44 7                        IBAN: NL14 KNAB 02 59 76 66 23· BIC: KNABNL2H